0Giỏ hàng Khiếu nại 028.39505060 Hotline bán hàng 1900 2628 Tư vấn kỹ thuật 1900 2638
Danh mục sản phẩm

Điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone - bạn đã từng trải nghiệm chưa?

77,066

Bạn đã có bao giờ nghĩ tới mình có thể điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone chưa? Chỉ cần một thiết bị android và một ứng dụng điều khiển phù hợp trên chiếc điện thoại là bạn đã có thể thay thế chiếc remote Tivi truyền thống bằng Smartphone của mình.

Handy Smart TV dùng điều khiển nhiều dòng Android Box TV khác nhau

Ứng dụng HiControl dùng điều khiển Android TV Box của hãng Himedia

Ứng dụng này được phát triển để dành riêng cho các sản phẩm Android TV Box mang thương hiệu Himedia với nhiều tính năng tiện dụng. Điểm nổi bật của ứng dụng này là toàn bộ màn hình hiển thị trên tivi sẽ stream ngược lại trên màn hình smartphone, giúp người sử dụng có thể thực hiện các thao tác ngay trên điện thoại mà không cần phải nhìn lên màn hình tivi nữa. HiControl được đánh giá cao về tốc độ điều khiển, cũng như cách sử dụng khá dễ dàng. Đây là một ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone miễn phí mà hãng Himedia cung cấp thêm cho người dùng.

Ứng dụng Handy Smart TV dùng điều khiển nhiều dòng Android Box TV khác nhau

Đây là một ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone khá hay và được nhiều chuyên gia khuyên dùng, đặc biệt ứng dụng này cực kỳ tương thích với các dòng Android TV Box dùng Rockchip. Chỉ cần cài đặt ứng dụng Handy Smart TV lên smartphone cùng với ứng dụng Handy Smart TV Launcher lên Android Box, sau khi kết nối hai thiết bị với nhau, màn hình điện thoại cũng sẽ hiển thị giống hoàn toàn với màn hình của tivi. Bạn chỉ cần vuốt nhẹ trên màn hình điện thoại để điều khiển các tính năng của Android Box.

Ứng dụng Rockchip Remote Control dành cho các Android Box dùng Rockchip

Nếu bạn đang sở hữu một trong những Android Tivi Box dùng Rockchip như Himedia H8, Minix X5, X7, Cloudnetgo CR18… thì hãy sử dụng ngay ứng dụng điều khiển Rockchip Remote Control để giúp các thao tác điều khiển thiết bị được đơn giản hơn. Điểm nổi bật của ứng dụng này là có nhiều giao diện điều khiển như chuột, bàn phím, hay kể cả tay cầm chơi game.

<div style="text-align:justify; font-size:14px; line-height:25px;"> <p>Bạn đ&atilde; c&oacute; bao giờ nghĩ tới m&igrave;nh c&oacute; thể điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone chưa? Chỉ cần một thiết bị android v&agrave; một ứng dụng điều khiển ph&ugrave; hợp tr&ecirc;n chiếc điện thoại l&agrave; bạn đ&atilde; c&oacute; thể thay thế chiếc remote Tivi truyền thống bằng Smartphone của m&igrave;nh.</p> <p>Handy Smart TV d&ugrave;ng điều khiển nhiều d&ograve;ng Android Box TV kh&aacute;c nhau</p> <p>Ứng dụng HiControl d&ugrave;ng điều khiển Android TV Box của h&atilde;ng Himedia</p> <p>Ứng dụng n&agrave;y được ph&aacute;t triển để d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c sản phẩm Android TV Box mang thương hiệu Himedia với nhiều t&iacute;nh năng tiện dụng. Điểm nổi bật của ứng dụng n&agrave;y l&agrave; to&agrave;n bộ m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị tr&ecirc;n tivi sẽ stream ngược lại tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh smartphone, gi&uacute;p người sử dụng c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c thao t&aacute;c ngay tr&ecirc;n điện thoại m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải nh&igrave;n l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh tivi nữa. HiControl được đ&aacute;nh gi&aacute; cao về tốc độ điều khiển, cũng như c&aacute;ch sử dụng kh&aacute; dễ d&agrave;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone miễn ph&iacute; m&agrave; h&atilde;ng Himedia cung cấp th&ecirc;m cho người d&ugrave;ng.</p> <p>Ứng dụng Handy Smart TV d&ugrave;ng điều khiển nhiều d&ograve;ng Android Box TV kh&aacute;c nhau</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; một ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone kh&aacute; hay v&agrave; được nhiều chuy&ecirc;n gia khuy&ecirc;n d&ugrave;ng, đặc biệt ứng dụng n&agrave;y cực kỳ tương th&iacute;ch với c&aacute;c d&ograve;ng Android TV Box d&ugrave;ng Rockchip. Chỉ cần c&agrave;i đặt ứng dụng Handy Smart TV l&ecirc;n smartphone c&ugrave;ng với ứng dụng Handy Smart TV Launcher l&ecirc;n Android Box, sau khi kết nối hai thiết bị với nhau, m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại cũng sẽ hiển thị giống ho&agrave;n to&agrave;n với m&agrave;n h&igrave;nh của tivi. Bạn chỉ cần vuốt nhẹ tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại để điều khiển c&aacute;c t&iacute;nh năng của Android Box.</p> <p>Ứng dụng Rockchip Remote Control d&agrave;nh cho c&aacute;c Android Box d&ugrave;ng Rockchip</p> <p>Nếu bạn đang sở hữu một trong những Android Tivi Box d&ugrave;ng Rockchip như Himedia H8, Minix X5, X7, Cloudnetgo CR18&hellip; th&igrave; h&atilde;y sử dụng ngay ứng dụng điều khiển Rockchip Remote Control để gi&uacute;p c&aacute;c thao t&aacute;c điều khiển thiết bị được đơn giản hơn. Điểm nổi bật của ứng dụng n&agrave;y l&agrave; c&oacute; nhiều giao diện điều khiển như chuột, b&agrave;n ph&iacute;m, hay kể cả tay cầm chơi game.</p> <p>Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone n&agrave;y bao gồm nhiều t&iacute;nh năng độc đ&aacute;o</p> <p>Ứng dụng RemoteIME d&agrave;nh cho c&aacute;c Android TV Box d&ugrave;ng chip Amlogic</p> <p>D&ograve;ng chip Amlogic được sử dụng tr&ecirc;n kh&aacute; nhiều model Android TV Box gi&aacute; rẻ kh&aacute;c nhau, cũng ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; c&oacute; kh&aacute; nhiều ứng dụng điều khiển được ph&aacute;t triển d&agrave;nh cho những TV Box d&ugrave;ng d&ograve;ng chipset n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n RemoteIME l&agrave; ứng dụng điều khiển nhận được nhiều đ&aacute;nh gi&aacute; tốt nhất từ người sử dụng. Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone n&agrave;y bao gồm nhiều t&iacute;nh năng độc đ&aacute;o, đồng thời c&aacute;ch sử dụng cũng rất đơn giản, dễ d&agrave;ng.</p> <p>Ứng dụng eHomeMediaCenter điều khiển nhiều d&ograve;ng Android TV Box</p> <p>Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone n&agrave;y tương th&iacute;ch với rất nhiều thiết bị Android Box TV kh&aacute;c nhau, cũng rất dễ d&agrave;ng sử dụng, ph&ugrave; hợp với nhiều đối tượng người d&ugrave;ng, kể cả với người gi&agrave;. Giao diện điều khiển của eHomeMediaCenter được thiết kế giống với c&aacute;c remote điều khiển th&ocirc;ng thường với c&aacute;c ph&iacute;m chức năng lớn, r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; dễ hiểu.</p> </div>

Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone này bao gồm nhiều tính năng độc đáo

Ứng dụng RemoteIME dành cho các Android TV Box dùng chip Amlogic

Dòng chip Amlogic được sử dụng trên khá nhiều model Android TV Box giá rẻ khác nhau, cũng chính vì thế mà có khá nhiều ứng dụng điều khiển được phát triển dành cho những TV Box dùng dòng chipset này. Tuy nhiên RemoteIME là ứng dụng điều khiển nhận được nhiều đánh giá tốt nhất từ người sử dụng. Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone này bao gồm nhiều tính năng độc đáo, đồng thời cách sử dụng cũng rất đơn giản, dễ dàng.

Ứng dụng eHomeMediaCenter điều khiển nhiều dòng Android TV Box

Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone này tương thích với rất nhiều thiết bị Android Box TV khác nhau, cũng rất dễ dàng sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, kể cả với người già. Giao diện điều khiển của eHomeMediaCenter được thiết kế giống với các remote điều khiển thông thường với các phím chức năng lớn, rõ ràng và dễ hiểu.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

Từ khóa

Tải app Dienmaycholon

Tải app theo dõi thông tin đơn hàng và hàng ngàn voucher giảm giá dành cho bạn.

banner-app
app_storeapp_store